Δείχνουμε νά ξεχνᾶμε ὅλα τα ἐπαχθῆ μέτρα πού ἔχουν ληφθεῖ εἰς βάρος μας ὅλα τα χρόνια της ἐξωτερικῆς καί ἐσωτερικῆς κατοχῆς πού συνεχίζουν νά τρέχουν καί μένουμε μόνο σε ὅτι ἀνακοινώνουν οἱ τωρινοί ἐκτελεστές ποῦ “πονᾶν” ἐνῶ μας ξεσκίζουν καί τα ὁποία συνεχῶς προστίθενται σε ὅλα τα προηγούμενα καί θά προστίθενται ὅσο τους ἀνεχόμαστε. Ἀντί νά ἀπαιτοῦμε την ζωή μας πίσω ἀμυνόμαστε τάχα γιά την προστασία των ὅποιων συνδικαλιστικῶν καί ἀτομικῶν συμφερόντων παραβλέποντας την διάλυση της Ἑλλάδας ὡς πατρίδα μας καί την παντελῆ ἀποεθνοποίηση μας γιά νά μας ἀφαιρέσουν την συνοχή καί κοινή ἀναφορά μας ὡς ἔθνος καί κοινωνία...
Back to Top