Κι΄ όμως, υπάρχουν ακόμα τα διάφορα …στήρια, όπως...

Κι΄ όμως, υπάρχουν ακόμα τα διάφορα …στήρια, όπως τσιπροστήρια, μητσοτακοστήρια, φωφηστήρια, πανοστήρια και διάφορα άλλα συναφή …στήρια.
Είναι αυτά που πιστεύουν κάποια πολιτικά υποκείμενα και τα έχουν για σωστήρια
Back to Top